Política de Privacidade

A visita ao dominio efectúase de forma anónima.

Só para poder acceder a algún dos servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico os usuarios/as haberán de fornecer os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado.

Estos datos incorporaranse aos correspondentes ficheiros informatizados do CONCELLO e serán tratados de conformidade coa regulación establecida pola Lei Orgánica 15/1.999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais disposicións de aplicación.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento do interesado/a ou de acordo co previsto na citada Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.

As persoas cuxos datos personais consten nun ficheiro informatizado do CONCELLO poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na forma prevista na Lei, ante o órgano responsable do ficheiro.

No caso de descoñecer este órgano, a solicitude  dirixirase á seguinte dirección:

Avd Ourense s/n
36900 – Marín (Pontevedra)
Telf: 986 88 03 00
Fax: 986 88 20 13
Mail: alcaldia@concellodemarin.es